TOPlist
SOUČASNOST SDH HOSTĚNICE

V roce 2016 oslavil náš sbor již 110. let od svého založení v roce 1906. V současné době má náš Sbor dobrovolných
hasičů Hostěnice 72 členů, z toho 47 mužů a 25 žen a je největší a nejstarší organizací v obci.Výbor SDH Hostěnice pracuje v tomto složení:

Starosta sboru ........................................................ br. Josef Zítka
Velitel sboru ............................................................ br. Zbyněk Klimeš
Jednatel .................................................................... br. Jan Šlof
Náměstek starosty ................................................ br. Petr Trávníček
Hospodář sboru, Pokladník ................................ br. Jiří Kousalík, ml.
Kulturní referent ..................................................... br. Jan Mikulášek
Revizor ...................................................................... br. Josef Mlejnek
Revizor ...................................................................... br. Tomáš Šedý
Revizor ...................................................................... br. Petr Šlof
Revizor ...................................................................... sestra Magdalena Šedá

Pomocí našich členů pořádáme v obci celou řadu kulturních akcí pro naše spoluobčany i nejmenší obyvatele. Je to
například každoroční maškarní ples a ostatky, dětský maškarní ples, zájezd na den otců pro děti s tatínky, párové
hody, lampiónový průvod, mikulášskou nadílku a další. Každoročně se taky vydáváme s naší chloubou - historickou
koňskou stříkačkou na různá výročí okolních sborů, přehlídky a ukázky historické techniky nebo na hasičskou pouť
do Křtin.

V technické pomoci občanům provádíme pravidelně sběry železného šrotu, vypomáháme s očistou vozovky po
zimních měsících, pomáháme každoročně vytvořit zázemí pro vystoupení Živého betlému a stavbu vánočního stromu
a dále vykonáváme různé jiné technické výpomoci jak pro obec, tak i jednotlivé občany Hostěnic. Dále naše jednotka
asistuje České televizi při natáčeních filmů.

Náš sbor se účastní také hasičských soutěží v požárním sportu. V roce 2014 do našeho sboru vstoupilo nových
16 žen, oblékli se do růžových dresů, začli si říkat Hasindy, začali trénovat a v současnosti naš sbor i naši obec
Hostěnice úspěšne reprezentují na soutěžích a dosahují příček nejvyšších. V roce 2016 také nafotili hasičský
kalendář pro rok 2017. Dělají nám radost a za to jim patří velký dík. Jsme na ně právem hrdí.

Slovo starosty sboru:

Naše skvělá organizace, v návaznosti na nelehké a náročné cíle a úkoly, které jsme si stanovili usnesením loňské
valné hromady, pracovala v loňkém roce opět velmi uspokojivě.

Velké díky chci vyslovit Obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce Hostěnice, za finanční zajištění i morální podporu v
naší práci, protože bez potřebných prostředků a náklonosti obce by tyto akce nebylo možno zrealizovat.

Dále bych chtěl poděkovat sponzorům a dalším podporovatelům a to zejména Václavu Čapkovi, Ivanu Pospíchalovi,
Zdeňku Maděrovi a Radimu Protivínskému, kteří nám pomohají při pořádání kulturních akcí a další technické
výpomoci. Díky patří i Tomášovi Zeinerovi za přípavu pilařů a Petru Kheilovi z Babic za čas který věnuje přípravou
dobrovolných hasičů. Jeho školení bylo pro naši jednotku velkým přínosem a těšíme se na další společnou akci.
Poděkování patří hasičům z Ochoze za pomoc při branném závodě, hasičům z Kanic za půjčení stanu a hasičům z
Mokré za lavice, tato pomoc nám také velice usnadnila hladké zvládnutí pořádaných akcí.

Závěrem mě dovolte, abych všem členům SDH, kteří se trvale podílejí na chodu našeho hasičského sboru, údržbě
výstroje a výzbroje a nezištně tak odpracují spoustu hodin ve prospěch "hasičské věci" a složil jim poklonu za jejich
skvělou a profesionální práci. Děkuji vám všem, za to co děláte pro sbor a pro obec. Myslím že v minulém roce se nám
podařilo dostat naši obec do podvědomí široké veřejnosti a jsem rád když slyším od cizích lidí jak říkají jaká jsme v
Hostěnicích dobrá parta.


Josef Zítka
starosta SDH Hostěnice